Gå til hovedinnhold
Planlegges

E6 Moelv – Roterud

Her skal vi utvikle en vei som er omtrent elleve kilometer lang, og som inkluderer ny Mjøsbru. Den nåværende Mjøsbrua skal fortsatt brukes, men bare for saktegående trafikk, samt gående og syklende. Vi har sendt et forslag til reguleringsplan til kommunene, som de skal behandle.

Gi merknad om ny E6 mellom Moelv og Roterud

Nye Veier har utarbeidet en detaljreguleringsplan for ny E6 mellom Moelv og Roterud, som nå er på offentlig høring. Planen inneholder to alternative løsningsforslag: alternativ 1 og alternativ 2.

Fristen for å komme med merknader til planforslaget er 19. september 2024.

Merknader kan sendes via medvirkningsportalen. Alternativt kan merknader også sendes per e-post til E6_MR@cowi.com eller per brev til COWI AS, Nedre Storgate 6, 3015 Drammen.

Du kan se hele planforslaget her

Les hele saken

Oppdateringer

Klart for høring av reguleringsplan for E6 mellom Moelv og Roterud

Nye Veier har utarbeidet en detaljreguleringsplan for ny E6 mellom Moelv og Roterud, som nå er på offentlig høring. Planen inneholder to alternative løsningsforslag: alternativ 1 og alternativ 2. Fristen for å komme med merknader til planforslaget er 19. september 2024.

Snart ser du denne flåten på Mjøsa igjen – det er viktig at alle holder god avstand

Nye Veier skal igjen i gang med prøvepeling for å få mer kunnskap om grunnforholdene i Mjøsa. Sikkerheten til personellet og båtfolkene på Mjøsa står i høysetet. I starten av uke 26 vil innbyggere i Mjøsregionen på nytt få øye på den store flåten som skal utføre en rekke prøvepelinger utenfor Moelv.

Nye Veier har oversendt forslag til reguleringsplan for ny E6 Moelv – Roterud

Nye Veier har utarbeidet to reguleringsplanforslag for E6 Moelv – Roterud som nå sendes til videre behandling i Gjøvik og Ringsaker kommune.

Gjenbruk av Mjøsbrua

Vi planlegger å bygge en ny firefelts motorvei fra Moelv i Ringsaker kommune til Roterud i Gjøvik kommune. I april 2024 sendte vi to forslag til reguleringsplaner for denne strekningen til kommunene Gjøvik og Ringsaker for behandling.

To alternative traseer

Da vi vurderte de to alternative traseene, lette vi etter løsninger som gir best samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Stortinget har bedt oss om å prioritere prosjektene våre basert på samfunnsøkonomisk nytte. Begge alternativene har omtrent samme kostnad. Våre undersøkelser viser at det søndre alternativet gir best samfunnsøkonomisk nytte totalt sett. Dette alternativet reduserer reiseavstanden mellom Hamar og Gjøvik med 1,9 kilometer, mens forskjellen mellom Hamar og Lillehammer er bare 0,5 kilometer mellom de to alternativene. Kortere vei betyr redusert reisetid, lavere reisekostnader og bedre fremkommelighet for bilister og godstransport, samtidig som det er bedre for miljøet.

Økt gjenbruk og redusert omfang

Prosjektet må være samfunnsøkonomisk lønnsomt og gjennomførbart, samtidig som det skal ha lav påvirkning på natur, miljø og klima. Begge alternativene inkluderer en mindre bru og gjenbruk av dagens Mjøsbru.

Vi vil bruke store deler av den eksisterende E6 ved å bevare det som er bra og forbedre det som trengs. Ved å redusere hastigheten til 100 kilometer i timen kan vi gjenbruke mer av dagens vei. Dette gir oss også større mulighet til å tilpasse veien til terrenget. Vi vil beholde dagens bru for fotgjengere og syklister, noe som gjør at vi kan bygge en smalere og lettere ny bru.

Ved å trekke veien lenger inn på land, reduseres utfyllingen i Mjøsa med 85 prosent sammenlignet med kommunedelplanen. Dette reduserer behovet for transport av masser til og fra anleggsområdet og minsker mengden mudder som må håndteres.

Ingen av de to alternativene påvirker vernede naturområder. Veien vil gå på land i Paradisvika i Biri, slik at vi unngår inngrep i gruntvannsområdet som er viktig for fugl og fisk. Dette området er et supplement til Svennesvollene naturreservat og Eriksrudberget.

Selv om vi bevarer strandsonen, vil den nye veien ta litt mer dyrket jord enn planlagt. Totalt har disse løsningene redusert klimagassutslippene med 35 prosent. Vi har også valgt materialer som gir oss store muligheter for ytterligere kutt i klimagassutslippene under byggingen.

Tidslinje

Kontakt oss

Felt markert med * er obligatoriske
Kontakt oss om denne veien
Consent for storing submitted data *
  • Søndre alternativ fra Moelv I planarbeidet har vi vurdert to alternativer for ei ny Mjøsbru. Det nordre alternativet er ei bru som ligger parallelt med dagens bru. Det søndre alternativet er ei bru som går omtrent en kilometer sør for den dagens bru.
    (1 / 3)
  • Nordre alternativ: Illustrasjonen viser hvordan den nye Mjøsbrua kan se ut. Det nordre alternativet er ei bru som ligger parallelt med dagens bru. Illustrasjon Nye Veier.
    (2 / 3)
  • Prøvepeling - vinteren 2023. Foto: Keller Prøvepelingen skal blant annet gi kunnskap om beregninger av stabiliteten og bæreevnen for fundamentene som skal brukes i byggingen av den nye brua.
    (3 / 3)

Andre veier i Innlandet